Datová schránka: hsifeu7

rozšířené vyhledávání
Město Libavá
MěstoLibavá

Stanovy spolku

STANOVY

Okrašlovacího spolku LUBAVIA

(dále jen „Spolek“)

 

Čl. I.

Název, sídlo a postavení spolku

1.Název spolku je Okrašlovací spolek LUBAVIA.

2.Sídlo Spolku je na adrese Berounská 41, 783 07 Město Libavá.

3.Spolek je spolkem nezávislým, samostatným, dobrovolným a nepolitickým, sdružujícím své členy na základě společného zájmu a vykonávajícím zejména činnost obecně prospěšnou.

4.Spolek je právnickou osobou založenou podle práva České republiky.

 

Čl. II.

Cíl, účel a činnosti Spolku

1.Cílem a účelem Spolku je zejména:

a)péče o umělecké a kulturní hodnoty Města Libavé a regionu Libavska, ochrana historické architektury, zejména ve Staré Vodě, záchrana ohrožených památek,

b)ochrana přírody, krajiny a životního prostředí jako celku, s důrazem na péči o památné stromy,

c)sledování proměn Města Libavé a přilehlého regionu a vyjadřování se ke konkrétním přestavbám a dalším urbanistickým zásahům do jeho organismu,

d)informování veřejnosti o chystaných stavebních a urbanistických změnách ve Městě Libavá a regionu, zejména ve Staré Vodě,

e)popularizace kulturních, historických a uměleckých hodnot v regionu, seznamování veřejnosti s problémy kolem péče o památky a kulturní dědictví,

f)podpora a popularizace místního názvosloví, zejména ve vztahu k téměř zapomenuté historii regionu,

g)postupná náprava památkových a architektonických škod způsobených dlouholetým nezájmem o kulturní dědictví regionu, zejména ve Staré Vodě.

2.Cíl a účel Spolku pak Spolek naplňuje zejména těmito obecně prospěšnými činnostmi v oblasti péče o životní prostředí a historické památky:

a)pořádání osvětových akcí uvnitř Spolku i pro veřejnost, jak samostatně tak i ve spolupráci s orgány státní právy a územní samosprávy i dalšími fyzickými a právnickými osobami,

b)zajišťování tradičních i obnovených kulturních akcí v regionu,

c)hledání forem zvýšení turistické atraktivnosti regionu Libavska,

d)spolupráce s jinými spolky a dalšími osobami s obdobnými cíli,

e)sběr, soustřeďování a vyhodnocování informací, dokumentů, fotografií a jiných materiálů o historii regionu, zajištění odborné péče získaným materiálům, jejich uložení, a propagaci i mimo region,

f)organizování kampaní a petičních akcí na podporu cílů Spolku,

g)účast při jednáních, správních a jiných řízeních s volenými i správními orgány, interpelace a to zvláště v těch případech, kdy mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, památek a kulturního dědictví Libavska,

h)osvětová činnost, vydávání tiskových a internetových zpráv i odborných publikací vztahujících se k cílům činnosti Spolku a dalších informačních materiálů,

i)organizace a podpora finančních sbírek a hledání finančních zdrojů na záchranu a obnovu ohrožených kulturně historických objektů Libavska.

 

ČI. III.

Členství ve Spolku

1.Členem spolku se může stát každá bezúhonná fyzická osoba starší 15 let, která má zájem se aktivně podílet na činnosti Spolku a která souhlasí s cílem, účelem a stanovami Spolku. Za bezúhonnou osobu se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za nedbalostní trestní čin související s činností Spolku nebo pro úmyslný trestný čin.

2.Písemnou přihlášku ke členství přijímá výbor Spolku. O přijetí za člena Spolku rozhoduje členská schůze. Pro přijetí člena je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů Spolku.

3.Seznam členů Spolku vede v písemné formě předseda, který provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími orgánů Spolku. Seznam členů nebude veřejně zpřístupněn.

4.Členství zaniká:

a)doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze Spolku,

b)úmrtím člena Spolku,

c)pravomocným odsouzením pro nedbalostní trestný čin související s činností Spolku nebo pro úmyslný trestní čin,

d)zánikem Spolku,

e)vyloučením člena rozhodnutím členské schůze pro hrubé porušení povinností člena Spolku, kterým je zejména opakované porušování stanov Spolku či poškozování zájmů Spolku, nezaplacení členského příspěvku po dobu dvou po sobě následujících let anebo nezaplacení členského příspěvku ve třech libovolných letech, neúčast na členské schůzi delší než dva roky. Pro vyloučení člena je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

5.Každý člen Spolku má právo:

a)účastnit se jednání členské schůze,

b)volit orgány Spolku,

c)být volen do orgánů Spolku, dosáhl-li věku 18 let,

d)obracet se na orgány Spolku s návrhy, podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e)nahlížet do všech písemností a dokladů Spolku,

f)účastnit se všech činností Spolku,

g)být informován o všech činnostech Spolku.

6.Každý člen Spolku je povinen:

a)dodržovat stanovy Spolku a řídit se jimi,

b)aktivně se podílet na činnosti Spolku a naplňování jeho účelu,

c)svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, byl-li do nich zvolen,

d)účastnit se členských schůzí,

e)platit členské příspěvky ve výši a v termínech stanovených členskou schůzí,

f)hájit zájmy a dobré jméno Spolku.

7.Osoba se zájmem o spolupráci se Spolkem nebo osoba zaslouživší se svou činností o Spolek může být na návrh výboru Spolku a se svým souhlasem přijata rozhodnutím členské schůze za čestného člena Spolku. Pro přijetí čestného člena je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Spolku.

8.Čestný člen Spolku je povinen řídit se stanovami Spolku, hájit zájmy a dobré jméno Spolku. Čestný člen má všechna práva a všechny povinnosti člena Spolku s těmito výjimkami:

a)čestný člen nemůže volit orgány Spolku a nemůže být do nich volen,

b)čestný člen nemusí platit členské příspěvky.

 

ČI. IV.

Orgány Spolku

Orgány Spolku tvoří:

a)členská schůze,

b)výbor,

c)předseda,

d)revizor.

 

ČI. V.

Členská schůze

1.Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.

2.Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku.

3.Členskou schůzi svolává výbor Spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Členskou schůzi lze svolat jakýmkoliv prokazatelným způsobem (dopisem, emailem, faxem, krátkou textovou zprávou SMS).

4.Výbor Spolku svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů Spolku. Nesvolá-li členskou schůzi výbor Spolku, je oprávněn tak učinit kterýkoliv člen výboru Spolku. V případě, že valnou hromadu nesvolá ani výbor Spolku ani kterýkoliv člen výboru do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání valné hromady podanou jednou třetinou členů, mohou svolat valnou hromadu tito členové sami.

5.Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomná alespoň polovina všech členů Spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, koná se náhradní členská schůze po uplynutí 30 minut, tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

6.Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Každý člen Spolku má jeden hlas. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů, pokud stanovy neurčí jinak. Rozhodnutí o změně stanov Spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů Spolku. Rozhodnutí o zániku Spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů Spolku.

7.Členská schůze zejména:

a)rozhoduje o změnách stanov Spolku,

b)určuje počet členů výboru Spolku a volí jeho členy, stanoví délku funkčního období výboru,

c)volí a odvolává revizora Spolku a stanoví délku jeho funkčního období,

d)schvaluje rozpočet Spolku, výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku, účetní závěrku a revizní zprávu,

e)určuje základní formy činností Spolku na další období,

f)stanoví výši členských příspěvků a jejich splatnost,

g)rozhoduje o přijetí za člena a o vyloučení člena Spolku,

h)rozhoduje o zrušení Spolku a o sloučení či splynutí Spolku,

i)rozhoduje o další záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradila.

 

Čl. VI.

Výbor Spolku

1.Výbor Spolku je tříčlenný. Počet členů je vždy lichý.

2.Členové výboru jsou voleni na funkční období tří (3) let. Členem výboru nemůže být revizor Spolku.

3.Členové výboru ze svého středu volí předsedu Spolku, místopředsedu Spolku a pokladníka.

4.Funkce člena výboru zaniká:

a)uplynutím funkčního období,

b)dnem, kdy člen výboru předá písemné odstoupení z funkce výboru nebo členské schůzi,

c)odvoláním členskou schůzí,

d)zánikem členství ve Spolku,

e)ztrátou způsobilosti k výkonu funkce (např. omezením svéprávnosti).

5.Výbor Spolku řídí činnost Spolku v období mezi členskými schůzemi. Schází se podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok.

6.Výbor rozhoduje o všech záležitostech Spolku, které nejsou svěřeny do působnosti členské schůze nebo které si členská schůze k rozhodnutí nevyhradí anebo které nejsou svěřeny do působnosti revizora Spolku.

7.Výbor plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Ze své činnosti se výbor zodpovídá členské schůzi.

8.Výbor připravuje zprávy o činnosti a hospodaření Spolku, zejména pak výroční zprávy, návrh rozpočtu, návrh forem činnosti Spolku. Výbor zodpovídá za vypracování účetní závěrky. Výbor navrhuje změnu stanov Spolku.

9.Požádá-li člen Spolku výbor o projednání své záležitosti, učiní tak výbor na své nejbližší schůzi.

10.Schůze výboru svolává kterýkoliv člen výboru. Schůze výboru je usnášeníschopná, je-li přítomna prostá většina členů výboru. Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů členů výboru. Každý člen výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.

11.Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Jménem Spolku navenek jednají vždy společně nejméně dva členové výboru, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda výboru.

12.Schůze výboru jsou pro ostatní členy Spolku otevřená. Svou účast na schůzi výboru jsou však ostatní členové povinni oznámit alespoň dva dny před schůzí kterémukoliv členu výboru. Revizor Spolku je oprávněn účastnit se schůze výboru kdykoliv bez oznámení.

13.Členu výboru ani jinému členu Spolku nenáleží za činnost pro Spolek odměna, má však práva na náhradu nákladů při tom nutně a účelně vynaložených.

 

ČI. VII.

Revizor Spolku

1.Revizor Spolku je kontrolním orgánem Spolku.

2.Revizor je volen na funkční období tří (3) let. Revizorem nemůže být zvolen člen výboru Spolku.

3.Funkce revizora zaniká:

a)uplynutím funkčního období,

b)dnem, kdy revizor předá písemné odstoupení z funkce výboru nebo členské schůzi,

c)odvoláním členskou schůzí,

d)zánikem členství ve Spolku,

e)ztrátou způsobilosti k výkonu funkce (např. omezením svéprávnosti).

4.Revizor zejména:

a)kontroluje hospodaření Spolku,

b)kontroluje plnění rozhodnutí členské schůze výborem Spolku,

c)připravuje, zpracovává a předkládá revizní zprávy,

d)dle svého uvážení se zúčastňuje s hlasem poradním schůzí výboru; nenáleží mu však právo hlasovat na schůzi výboru.

5.Revizor v revizní zprávě zhodnotí hospodaření Spolku a plnění rozhodnutí členské schůze, případně uvede návrhy související s jeho zjištěními nebo další skutečnosti, se kterými se z titulu své funkce seznámil a které mohou být významné pro činnost Spolku či pro rozhodování členské schůze.

6.Revizorovi nenáleží za činnost pro Spolek odměna, má však práva na náhradu nákladů při tom nutně a účelně vynaložených.

 

ČI. VIII.

Zásady hospodaření

1.Spolek hospodaří podle rozpočtu Spolku schváleného valnou hromadou pro každý kalendářní rok. Za hospodaření Spolku odpovídá výbor.

2.Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:

a)členské příspěvky,

b)příležitostné příjmy z činnosti Spolku (např. vstupné na pořádané akce),

c)výnosy z majetku Spolku,

d)dary právnických a fyzických osob,

e)dotace a granty.

3.Veškerý případný zisk z činnosti Spolku může být použit pouze na podporu činnosti Spolku a pro spolkovou činnost včetně provozních nákladů Spolku.

 

ČI. IX.

Zánik Spolku

1.Spolek zanikne:

a)zrušením Spolku rozhodnutím členské schůze,

b)sloučením nebo splynutím s jiným spolkem schváleným rozhodnutím členské schůze,

c)pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku.

2.V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci Spolku předán na základě rozhodnutí členské schůze jinému spolku nebo jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do tří měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy Spolku.

 

Čl. X.

Závěrečná ustanovení

1.Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.Tyto stanovy byl schváleny ustavující schůzí Spolku konané 29. února 2016.

3.Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
1
29 30 31 1 2 3 4

ZŠ a MŠ Město Libavá

 

logo

Stará Voda

Stará Voda - kalendář

Přidáním kalendáře získáte aktuální informace o dění na Staré Vodě

Spolek Poutní místo STARÁ VODA u Libavé

http://www.poutnimisto-staravoda.cz/